آخرین خبرها

معبد اجدادی خانواده چن

این معبد که به آن آکادمی چن نیز میگویند، هم مکانی برای تقدیم قربانی و هدایا به نیاکان است، و هم مکانی برای تحصیل. این معبد مجموعه ای از ۹ هال، ۶ حیاط و ۱۹ ساختمانی میباشد که توسط راهروها به هم متصل هستند و با دیوار از دنیای بیرون جدا شده است. یک جفت طبل سنگی در جلوی درب ورودی به ارتفاع ۲.۵۵ متر، و همچنین ۲ نقاشی زیبای ۴ متری، از نکات جالب این معبد هستند.