آخرین خبرها

موریش سربازخانه – ماکائو

این سربازخانه در سال ١٨٧٤ برای جا دادن نظام هند از گوا که برای تقویت نیروی پلیس ماکائو منصوب شده بود، ساخته شد. در حال حاضر به عنوان مقر دریایی دولت عمل می کند و یک ساختمان مجزای نئو کلاسیک از ادغام عناصر معماری به تاثیر از مغول است.