آخرین خبرها

کاخ پوتالا

این کاخ  در منطقه خودگردان تبت در لهسا واقع شده است. کاخ پوتالا نیز در تاریخ چین از اهمیت بسیاری برخوردار است. نام این کاخ از کوه های پوتالا در این منطقه گرفته شده است. تا مدتی محل اقامت دالایی لاما در ابتدای قرن 14 ام بوده تا زمانی که دالایی لاما تصمیم می گیرد از آن جا به هند بگریزد. در حال حاضر دولت چین این کاخ را تبدیل به موزه کرده است.